История

ОП „ Управление на общински земи и гори” е създадено е през 2004 г с Решение № 19 по Протокол №14/08.04.2004г на Столичен общински съвет. Предприятието е второстепенен разпоредител на общинския бюджет.
 
Горите и голите горски площи попадат на територията на Столична община в прилежащите и 24 столични района /ДГС София/ и на територията на ДЛС Витиня.  
 
Според горскорастителното райониране горите собственост на Столична община попадат в Мизйска горскорастителна област, подобласт „Краищенско-Ихтиманска”.
 
Във вертикално отношение попадат в предпланински и нископланински подпояс на Стара планина, Витоша, Лозенска планина, Плана и Люлин.
 
Общата площ е 5058,0 ха, от които 4604,6 ха залесена. В границите на Природен парк Витоша попадат 856,2 ха гори, собственост на Столична община.

Територията на горския фонд на Столична община попада върху следните землища: Балша, Доброславци, Кътина, Подгумер, Требич, Гниляне, Курило, Войняговци, Локорско, Кремиковци, Сеславци, Челопеч, Бухово, Горни Богров, Долни Богров, Желява, Долни Лозен, Горни Лозен, Герман, Горубляне, Долни Пасарел, Кокаляне, Плана, Железница, Суходол, Горна Баня, Мало Бучино, Клисура, Банкя, Вердикал, Михайлово, Градоман, Бояна, Бистрица, Симеоново, Драгалевци.

Релефът е много разнообразен, наблюдават се типично планински форми със силно изразена разчлененост и големи превишения до типично равнинни територии. Надморската височина варира от 450 м до 1950м, като преобладаващи са площите с надморска височина от 750 до 1000м.-55,3% от дървопроизводителната площ. Преобладават наклонени и стръмни терени, съответно 33,2% и 53,7%.

Естествените дървесни видове са:
широколистни-бук, габър, бреза, трепетлика, зимен дъб, благун, цер, акация, червен дъб, космат дъб, явор, планински ясен, дребнолистна липа, череша, шестил, ива, офика, келяв габър, дива круша, глог, леска, дрян и шипка;
иглолистни-смърч, бял бор, черен бор, ела, бяла мура, зелена дуглазка и лиственица.
 
Съществено участие /29,4%/ заемат създадените култури от бял и черен бор, зелена дугласка, смърч, както и смесени иглолистно-широколистни култури с участие на зимен дъб, благун, цер, липа, бреза.
 
На територията на горите собственост на Столична община, гори с дървопроизводителни и средообразуващи функции няма. Цялата площ е заета от гори със специални функции. Според лесоустройствения проект, на първо място се поставя специалната функция, която изпълнява гората, а интензивността на дърводобива е съобразена със защитната функция. Режимът на стопанисване на тези гори има за цел да се увеличат водоохранните, водорегулиращите, противоерозионни и мелиоративни функции от една страна и от друга да се повишат здравните свойства на насажденията и да се постигне естетическо оформяне на ландшафта. Стремежът е към запазване и увеличаване на естествените смесени и разновъзрастни насаждения.
 
На територията на Столична община попадат две защитени зони по чл. 3, ал.1. т.1 от Закона за биологичното разнообразие.
 
BG0000113”Витоша”- изцяло на територията на ПП „Витоша”, в землищата на кв. Драгалевци, Бояна, Симеоново, Княжево и селата Железница, Бистрица и Владая.
 
В тази зона са установени следните хабитати:
Планински букови гори на неутрални почви, с по-богат тревен етаж;
Субалпийски букови гори;
Габърови и горунови гори от горуновия пояс;
Гори по склонове, по-често на варовик;
Лонгозни и крайречни заливаеми гори с доминиране на върба;
Смесени елово-букови гори;
Гори от бяла и черна мура.
BG00001307 „Плана”- в землищата на селата Долни Пасарел и Плана със следните хабитати:
Планински букови гори на неутрални почви, с по-богат тревен етаж;
Габърови и горунови гори от горуновия пояс;
Гори по склонове, по-често на варовик;
Лонгозни и крайречни заливаеми гори с доминиране на върби,тополи, полски ясен, елша.
Мизийски букови гори.
 
Общият размер на ползването от всички видове сечи е 113800 м³ /без клони/ по лесоустройствен проект за десетилетие.
 
Предвидени са залесявания на 930 дка за 10-годишния ревизионен период с бял, черен бор, зелена дуглазка, цер, акация и топола съобразно типовете месторастения. Основните насоки на залесяване са : в зрели невъзобновени насаждения- след гола сеч на топола; ново здалесяване- голини ; попълване на редини. Част от новите залесявания и попълване на изредени култури са с цел осигуряване на защита от ерозия.
 
Основен вид странично ползване в района на Столична община е пашата на добитък.
 
Площта на горите на Столична община е разделена на пет класа на пожарна опасност според скалата за класификация, съгласно принципите на противопожарно устройство. С висока пожарна опасност са 48,5% от горите.
 
Противопожарните мероприятия се изразяват в изработване на минерализовани ивици, поставяне на предупредителни табели, устройване на противопожарни депа, изготвяне на график за дежурства през пожароопасния сезон. Ежегодно се изготвя оперативен план за противопожарна безопасност.
АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт