История

Горите и голите горски площи попадат на територията на Столична община в прилежащите ѝ 24 столични района /ДГС София/ и на територията на ТП „ ДЛС Витиня“, ТП „ДЛС Искър” и ТП „ДГС Самоков” .
Според горскорастителното райониране горите собственост на Столична община попадат в Мизйска горскорастителна област, подобласт „Краищенско-Ихтиманска”.
Във вертикално отношение попадат в предпланински и нископланински подпояс на Стара планина, Витоша, Лозенска планина, Плана и Люлин.
  
Прилежащата площ на предприятието е 8591,9 ха. Площта на горите и голите горски площи е 6596.3 ха, от които 6186.4 ха e залесена и 409.9 ха е незалесена. В границите на Природен парк Витоша попадат 986.1 ха гори, собственост на Столична община.
Територията на горския фонд на Столична община попада върху следните землища: гр.Нови Искър, гр. Бухово, с. Балша, с. Войнеговци, с. Горни Богров, с. Доброславци, с. Долни Богров, с. Желява, с Кубратово, с. Кътина, с. Локорско, с. Мало Бучино, с. Мировяне, с. Негован, с. Подгумер, с. Чепинци, с. Яна, гр. Банкя, с. Бистрица, с. Бусманци, с. Владая, с. Герман, с. Долни Пасарел, с. Железница, с. Казичене, с. Кокаляне, с. Кривина, с. Клисура, с. Лозен, с. Мало Бучино с. Мърчаево. с.Панчарево и с. Плана.
 
Релефът е много разнообразен, наблюдават се типично планински форми със силно изразена разчлененост и големи превишения до типично равнинни територии. Надморската височина варира от 500 м до 1950 м, като преобладаващи са площите с надморска височина от 851 до 1000 м.-37,6 % от дървопроизводителната площ. Преобладават наклонени и стръмни терени, съответно 36,1 % и 47,8 %.

Естествените дървесни видове са:
широколистни-бук, габър, бреза, трепетлика, зимен дъб, благун, цер, акация, червен дъб, космат дъб, явор, планински ясен, дребнолистна липа, череша, шестил, ива, офика, келяв габър, дива круша, глог, леска, дрян и шипка;
иглолистни-смърч, бял бор, черен бор, ела, бяла мура, зелена дуглазка и лиственица.
 
Съществено участие заемат създадените култури от бял и черен бор, зелена дугласка, смърч, както и смесени иглолистно-широколистни култури с участие на зимен дъб, благун, цер, липа, бреза.
 
Горите на територията собственост на Столична община са със стопански,защитни и специални функции. Според горскостопанският план на първо място е специалната функция, която изпълнява гората, а интензивността на дърводобива е съобразена със защитната функция. Режимът на стопанисване на тези гори има за цел да се увеличат водоохранните, водорегулиращите, противоерозионни и мелиоративни функции от една страна и от друга да се повишат здравните свойства на насажденията и да се постигне естетическо оформяне на ландшафта. Стремежът е към запазване и увеличаване на естествените смесени и разновъзрастни насаждения.
 
На територията на Столична община попадат три защитени зони по чл. 3, ал.1. т.1 от Закона за биологичното разнообразие.
 
-BG0000113 Витоша”, по двете Директиви, ,,BG0000165 Лозенска планина” и ,,BG0001307 Плана” по Директива за местообитанията. 
 
BG0000113 Витоша”-В тази зона са установени следните хабитати:
Планински букови гори на неутрални почви, с по-богат тревен етаж;
Субалпийски букови гори;
Габърови и горунови гори от горуновия пояс;
Гори по склонове, по-често на варовик;
Лонгозни и крайречни заливаеми гори с доминиране на върба;
Смесени елово-букови гори;
Гори от бяла и черна мура.
BG00001307 „Плана”- в землищата на селата Долни Пасарел и Плана със следните хабитати:
Планински букови гори на неутрални почви, с по-богат тревен етаж;
Габърови и горунови гори от горуновия пояс;
Гори по склонове, по-често на варовик;
Лонгозни и крайречни заливаеми гори с доминиране на върби,тополи, полски ясен, елша.
Мизийски букови гори.
,,BG0000165 Лозенска планина” в землищата на селата Герман и Лозен.В тази зона не са проектирани сечи и залесявания.
 
Общият размер на ползването от всички видове сечи е 92960 м³ /без клони/ по горскостопански план за десетилетие.
През следващото десетилетие в общинските горски територии е предвидено залесяване върху площ от 207.00 дка или средногодишно по 20,7 дка.
 
Основен вид странично ползване в района на Столична община е пашата на добитък.
 
Горите стопанисвани от Столична Община се разделят по степени на пожарна опасност, като най-голям процент /86,2 %/ заемат горите от втора степен на пожарна опасност.

Противопожарните мероприятия се изразяват в изработване на минерализовани ивици, поставяне на предупредителни табели, устройване на противопожарни депа, изготвяне на график за дежурства през пожароопасния сезон. Ежегодно се изготвя оперативен план за противопожарна безопасност.

АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт