Актуална информация

Заповед №48 13.04.2021 гр. София

ZAPOVED48_2021

Позволителни за сеч

11-03-2021

05-01-2021

Годишен план за ползване на дървесина от общински гори през 2021 г.

План 2021г.

Отбелязване Денят на София със залесяване в парк "Княз-Борисова градина"

Денят на София

Позволителни за сеч

09-09-2020г.

Протокол

Заповед №155/19-08-2020г.

 

Позволително за сеч №0572311/17-08-2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ обявява открит конкурс за избор на изпълнител за услуга „Маркиране на насаждения в горските територии-собственост на Столична община“, одобрени с Решение № 247 по Протокол № 16 от26.06.2020г и на основание Заповед № СОА20-РД09-2217/23.07.2020г. на Кмета на Столична община.

 

Позволително за сеч №0569022/29-07-2020г.

 

Заповед 131/10-07-2020г.

 

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 121/23-06-2020

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен

Заповед № 104/05.05.2020г.

 

Заповед №52/26-03-2020г.

 

Позволителни за сеч

14-03-2020г.

Заповед №43 от 09.03.2020г

На основание Заповед № СОА20-РД09-1369/18.02.2020г на Кмета на Столична община и начл.4, ал.2, чл.66, ал.1, т.2 и чл.66, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /съкратено НУРВИДГТ/ ОП “Управление на общински земи и гори“ обявява търг с тайно наддаване по реда на чл.66, ал.2,т.2 от НУРВИДГТ за продажба на добита дървесина от временен склад по сортименти в подотдел 793-н, намиращ се на територията на ТП ДГС София, в района на действие на РДГ София, съгласно условията на Заповед №43 от 09.03.2020г на Директора на оп „УОЗГ“

Условия на търга

Заповед №43 от 09.03.2020г

Заповед за забрана на пашата

24-02-2020г

Годишен план за ползване на дървесина от общински гори през 2020г.

Годишен план от 03-02-2020г.

Позволителни за сеч

Позволителни за сеч от 03-01-2020г.

Позволителни за сеч

14-10-2019

Протокол от проведено заседание

04-10-2019

Заповед

№145/01-10-2019

№144/30-09-2019

Открит конкурс

09-09-2019

ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" обявява открит конкурс за възлагане на услуга "Маркиране на насаждения предвидени за сеч за 2020 г" в горските територии собственост на Столична община в териториалния обхват на ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ" и ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТИНЯ" в района на действие на Регионална дирекция по горите – София.

 

Позволителни за сеч

26-07-2019

31-07-2019

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен

Позволителни за сеч

12-06-2019

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен

Позволителни за сеч

Заповед №57

19-04-2019

Позволителни за сеч

10-04-2019

Новата гора

06-04-2019

Днес стартира четвъртият залесителен сезон за Новата гора на София край "Суходол".

Инициативата цели трансформация на пустеещи общински земи в гора и изграждане на зелен филтър в близост до София, който да подпомогне подобряване качеството на атмосферния въздух.

"Новата гора на София край "Суходол" е най-мащабната залесителна инициатива на Столична община, в рамките на която ще бъдат засадени над 120 000 нови дървета. До момента са засадени 28 800 дървета." Това каза при откриването на инициативата зам.- кметът Йоана Христова. Гората ще се състои от акации, липи и дъбове.

„Това е най-мащабният проект на Столична община, реализиран изцяло с участието на доброволци. Всеки залесителен сезон броят на доброволците се увеличава, като само последната есен над 3000 са участниците, които са се включили в залесяването“ – посочи още Йоана Христова.

Новата гора на София, ще бъде и нов зелен филтър на града. За 1 година едно широколистно дърво осигурява кислорода, необходим на 10 души.

Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското предприятие "Управление на общински земи и гори". Лесовъдите полагат и допълнителни грижи за засадените от доброволците дръвчета през годината – поливане, плевене, окопаване и т.н.

За максимално улеснение на всички желаещи, които искат да засадят дръвчета в Новата гора на София край "Суходол", Столична община разкри извънредна автобусна линия в рамките на градския транспорт с номер 56A. Началната спирка на линията е метростанция „Вардар“, а последната спирка е "Новата гора на София". Рейсът обслужва граждани между 9 и 16 часа, с интервал от час и половина.

Новата гора

Открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство - залесяване в горските територии, собственост на Столична община

Позволителни за сеч

07-01-2019

13-02-2019

11-04-2019

Годишен план 2019

Годишен план 2019 ДГС София

Годишен план 2019 ДЛС Витиня

Позволителни за сеч

04-09-2018

20-09-2018

28-09-2018

02-10-2018

04-10-2018

05-12-2018

19 юли 2018г. - Открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркирана дървесина, намираща се в горските територии - собственост на Столична община

Позволителни за сеч

19-06-2018

Залесяване - април 2018 г.

05-04-2018

Открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркирана дървесина, намираща се в горските територии на Столична община

Позволителни за сеч

29-03-2018

Конкурс за възлагане на дейности по възпроизводство - залесяване в горските територии собственост на столична Община през 2018г.

15-02-2018 -Позволително за сеч

 

02-02-2018 - Информационна табела

 

9 януари 2018 - Започва премахването на сухите и опасни дървета, разположени до 25 м от алеите в "Борисова градина"

9 януари 2018

От днес започва работата по изпълнение на решението на постоянната Комисия по околна среда към Столичния общински съвет за премахване на сухите и опасно наклонени дървета, разположени до 25 м от алеите в пилотна Зона 1* на лесопарковата част на парк "Борисова градина". Съгласно същото Решение на останалите, маркирани през 2017 г. дървета от същия пилотен участък, ще се осъществяват мероприятия по кастрене на опасните клони.

Дърветата, маркирани за отрязване, са с поставена общинска синя марка с номера № 33 или № 44 в основата на дървото, така че марката да остане видима и след премахване на дървото. Дърветата, на които ще бъдат извършени единствено мероприятия по кастрене на сухи и опасни клони, са отбелязани със син спрей на едно място – на гръдна височина.

Всички мероприятия ще се извършват от специализиран екип на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“, като членовете на екипа ще бъдат облечени със специализирано обозначаващо работно облекло. Обозначени ще бъдат и превозните средства, с които ще се извеждат отрязаните дървета и клони от парка. Всички мероприятия ще се извършват единствено в рамките на работния ден. Изрязаните дървета и клони ще бъдат своевременно извозвани до Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци „Хан Богров” и от тях ще бъде произвеждан компост. Всички граждани могат да проследят маршрута на камионите, въвеждайки номера на съответното МПС в сайта на Изпълнителна агенция по горите: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi

Мероприятията са част от професионалната поддръжка на лесопарка и ще окажат благоприятно въздействие върху естественото възобновяване на растителността в него.

*Пилотна Зона 1 е зоната от лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“, която е разположена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „П. Ю. Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски“ в парка.

Решение на Столичния общински съвет

 от 26-10-2017г.

Решение № 701

Годишен план за 2018 г.

Документи на годишния план за 2018г.

Заповеди за противопожарния сезон

2017 г.

Заповед за забрана на паша в горските територии стопанисвани от ОП "УОЗГ"

Заповед - 30 март 2017г.

Заповед ЛКД

ЛКД - 30 март 2017

Разрешения за сеч

Разрешения за сеч

Годишен план

г.п. 2017 г.

Разрешения за сеч

Разрешения за сеч

Отчет - 30.09.2011

Извършени са всички мероприятия по залесяване и отглеждане на създадените горски култури. Отчетена е есенната инвентаризация.

Постоянен контрол върху извежданите сечи, отсечената и извозена дървесина. До средата на декември е срокът за приключване и освидетелстване на всички сечища от отдадените за ползване обекти.

Подбор на подотдели за залесяване и такива, в които ще се извършва ползване през 2013 г. за одобрение от Столичен общински съвет.

Подготовка на конкурс за предоставяне на възмездно ползване на прогнозни количества маркирана дървесина.

Опазване на общинските горски територии през 2013г.

              В ОП”УОЗГ” има шест охранителни участъка:

ОУ „Пасарел”;
ОУ „Железница”
ОУ „Люлин”                                                                                   -2582,7 ха
ОУ „Подгумер и част от Желява”
ОУ „Кремиковци и част от Желява”
ОУ „Бухово”                                                                        -2475,4 ха
За всеки охранителен участък има назначен по един горски стражар със средно специално образование, съгласно Заповед на Директора на ОП”УОЗГ”, в съответствие с Наредба №1/30.01.2012г.
Всички горски стражари притежават удостоверение за регистрация за извършване на лесовъдска практика.
На всеки горски стражар е зачислен терминал за издаване на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина.
Отчетите на превозни билети се извършват ежеседмично.
Горските стражари притежават КП.
За периода 01.01.2013г-31.12.2013г са съставени 29 броя КП за обектите за добив на дървесина.
По месеци са представени в приложената справка.
През периода са проверени всички подотдели, в които се извъшва сеч.
През годината бяха извършени две ревизии на всички ОУ за шестмесечните периоди от 01.01-30.06.2013г и 01.07.-31.12.2013г.
На обектите, в които се извършва добив на дървесина са поставени информационни табели, съгласно чл.144, ал.4, т.1 от ЗГ.
Има издадени разрешения за достъп до горските територии, след подадени заявления от фирмите ползватели, съгласно чл.144, ал4,т.1 от ЗГ.
РДГ София проведе.комплексна проверка на горските територии, собственост на Столична община: 23. 09.2013-27.09.2013г.;
ИАГ проведе проверка на 13.09.2013г.

Годишен план за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на Столична община на територията на ДГС София

             Предложените насаждения за 2014 година са одобрени от Столичен общински съвет с Решение № 78 по Протокол № 35 от 28.02.2013г.

 
            Подбрани са 32 насаждения с обща площ 203.08 ха и 13285 м³ стояща маса.
 
За промишлен дърводобив са подготвени 9438 м³ стояща маса, от които 2182 м³ е иглолистна дървесина и 7256 м³-широколистна. Възобновителни сечи -4815м³ широколистни/ в т. ч. високостъблени-4440м³ и в т. ч. издънкови за превръщане- 220м³; в т. ч. нискостъблени-155мᶟ/ ; отгледни сечи- 2182 м³ иглолистни и 2441м³ широколистни/ в т.ч. високостъблени-12мᶟ; в т. ч. издънкови за превръщане-2429 мᶟ.
 
За задоволяване на местното население с дървесина по такса на корен сме комплектовали 3847 м³ широколистни, добити от: възобновителни сечи-3336 м³/в т. ч. издънкови за превръщане-3161м;в т.ч. нискостъблени-175 мᶟ/ и от отгледни-511 м³.
 
Файл

Доклад за дейността през 2011 г.

През 2011 година бяха извършени следните мероприятия по възпроизводството, стопанисването, ползването и охраната на Общинския горски фонд в ОП „Управление на общински земи и гори:

 1. Лесокултурни дейности. Извършено беше на 48 дка ново залесяване с три отглеждания и попълване на две и тригодишните култури. Предвидените площи за залесяване бяха почистени от клони, вършина и други отпадъци от сечта. Бяха направени 1340 дупки за топола, 5490 площадки и 7500 л.м. тераси които бяха залесени с фиданки – топола, бял бор и цер. На площ от 137 дка беше проведено отглеждане на две и тригодишни култури.
От страна на РДГ София беше направена проверка на есенната инвентаризация, като резултатите от контролната инвентаризация потвърдиха отчетения от нас процент на прихващане на фиданките.
 
2. Ползване на дървесината
 
2.1 Ползване от местното население по тарифна такса на корен. Общо предвидени за сеч за 2011 година бяха 20 броя насаждения с общо количество дървесина – 3179 куб.м. /плътни/. От тях  бяха добити 2850 куб. м. /плътни/. Останалат за сеч дървесина ще се добие през 2012 г.
 
2.2. Промишлен дърводобив. Издадени са позволителни за сеч за 37 бр. насаждения с общо количество дървесина – 10 451 куб.м. /плътни/ дървесина. От тях са добити 7 455 куб.м., а останалите ще се добият през 2012 г.
Всички сечища са освидетелствани с констативни протоколи.
 
3. Опазване, защита и охрана
 
3.1. Опазване на горите от пожари
Изработихме оперативния план за борба с пожарите в ОП УОЗГ за 2011 година. Направихме инвентаризация на противопожарните депа, място за съхранение на инвентара, наличните предупредителни табели. Предоставиха се за подпис декларации за спзване на противопожарните изизсквания в горите от живещите в близост до общинския горски фонд, пчелари и др. събрани бяха списъците на доброволните гасачески групи по населени места. Проведе се инструктаж на гасаческите групи, отразени в протоколи. Опресниха се картите на движение на пожарната техника .
През обявения противопожарен сезон се провеждаха денонощни дежурства, съгласно утвърден график.
През цялата година се поставяха допълнителни табели с противопожарно съдържание.
Бяха направени нови минерализовани ивици в землището на с. Железница и подновени стари такива в землището на кв. Горна баня и с. Бистрица.    
За осигуряване на безаварийна работа и намаляване на пожаарната опасност, съвместно със ЕСО –МЕР „ София област” се извърши почистване на на просеката за далекопровод в отдел 511, землище Долни Лозен.
 
3.2. Защита на горите от болести и вредители
Преди започване на дейностите по залесяване през 2011 година всички млади култури бяха проверени за зимни повреди от дивеча и снега.
Изпълнихме указанията на РДГ София и Лесозащитна станция за провеждането на лесозацитните мероприятия през 2011 година съобразени с новия закон за горите.
След наш сигнал и извършена проверка изпълнихме предписанията на РДГ София по горите и Лесозащитна станция за извършване на санитарни сечи и голи за почистване на далекопровод в следните подотдели: 511- в; 263 – м, к; 638 – л. Санитарните сечи са в резултат на падналия дебел сняг през зимата на 2010-2011 г.
Забелязано е съхнене на културите на територията на  Природен парк Витоша за което са информирани  РДГ София, Лесозащитна станция, ръководството на ПП „ Витоша” и РИОСВ София за извършване на необходимите мероприятия. След съвмесна  проверка е одобрен План-извлечение за извършване на  санитарна сеч през 2012 г.
Постоянно се следи за здравословното състояние на горите собственост на Столична община
 
3.3. Охрана на горския фонд
Във връзка с приемането на новия Закон за горите през 2011 г. организирахме приемането на охраната на Общинския горски фонд от ДГС София. Приетият фонд, в размер на 5036,5 ха – в 44 землища, бе преразпределен в нови Охранителни участъци за зачисляване за охрана и опазване на горските стражари.
АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт