Актуална информация

Годишен план за 2018 г.

Документи на годишния план за 2018г.

Заповеди за противопожарния сезон

2017 г.

Заповед за забрана на паша в горските територии стопанисвани от ОП "УОЗГ"

Заповед - 30 март 2017г.

Заповед ЛКД

ЛКД - 30 март 2017

Разрешения за сеч

Разрешения за сеч

Годишен план

г.п. 2017 г.

Разрешения за сеч

Разрешения за сеч

Отчет - 30.09.2011

Извършени са всички мероприятия по залесяване и отглеждане на създадените горски култури. Отчетена е есенната инвентаризация.

Постоянен контрол върху извежданите сечи, отсечената и извозена дървесина. До средата на декември е срокът за приключване и освидетелстване на всички сечища от отдадените за ползване обекти.

Подбор на подотдели за залесяване и такива, в които ще се извършва ползване през 2013 г. за одобрение от Столичен общински съвет.

Подготовка на конкурс за предоставяне на възмездно ползване на прогнозни количества маркирана дървесина.

Опазване на общинските горски територии през 2013г.

              В ОП”УОЗГ” има шест охранителни участъка:

ОУ „Пасарел”;
ОУ „Железница”
ОУ „Люлин”                                                                                   -2582,7 ха
ОУ „Подгумер и част от Желява”
ОУ „Кремиковци и част от Желява”
ОУ „Бухово”                                                                        -2475,4 ха
За всеки охранителен участък има назначен по един горски стражар със средно специално образование, съгласно Заповед на Директора на ОП”УОЗГ”, в съответствие с Наредба №1/30.01.2012г.
Всички горски стражари притежават удостоверение за регистрация за извършване на лесовъдска практика.
На всеки горски стражар е зачислен терминал за издаване на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина.
Отчетите на превозни билети се извършват ежеседмично.
Горските стражари притежават КП.
За периода 01.01.2013г-31.12.2013г са съставени 29 броя КП за обектите за добив на дървесина.
По месеци са представени в приложената справка.
През периода са проверени всички подотдели, в които се извъшва сеч.
През годината бяха извършени две ревизии на всички ОУ за шестмесечните периоди от 01.01-30.06.2013г и 01.07.-31.12.2013г.
На обектите, в които се извършва добив на дървесина са поставени информационни табели, съгласно чл.144, ал.4, т.1 от ЗГ.
Има издадени разрешения за достъп до горските територии, след подадени заявления от фирмите ползватели, съгласно чл.144, ал4,т.1 от ЗГ.
РДГ София проведе.комплексна проверка на горските територии, собственост на Столична община: 23. 09.2013-27.09.2013г.;
ИАГ проведе проверка на 13.09.2013г.

Годишен план за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на Столична община на територията на ДГС София

             Предложените насаждения за 2014 година са одобрени от Столичен общински съвет с Решение № 78 по Протокол № 35 от 28.02.2013г.

 
            Подбрани са 32 насаждения с обща площ 203.08 ха и 13285 м³ стояща маса.
 
За промишлен дърводобив са подготвени 9438 м³ стояща маса, от които 2182 м³ е иглолистна дървесина и 7256 м³-широколистна. Възобновителни сечи -4815м³ широколистни/ в т. ч. високостъблени-4440м³ и в т. ч. издънкови за превръщане- 220м³; в т. ч. нискостъблени-155мᶟ/ ; отгледни сечи- 2182 м³ иглолистни и 2441м³ широколистни/ в т.ч. високостъблени-12мᶟ; в т. ч. издънкови за превръщане-2429 мᶟ.
 
За задоволяване на местното население с дървесина по такса на корен сме комплектовали 3847 м³ широколистни, добити от: възобновителни сечи-3336 м³/в т. ч. издънкови за превръщане-3161м;в т.ч. нискостъблени-175 мᶟ/ и от отгледни-511 м³.
 
Файл

Доклад за дейността през 2011 г.

През 2011 година бяха извършени следните мероприятия по възпроизводството, стопанисването, ползването и охраната на Общинския горски фонд в ОП „Управление на общински земи и гори:

 1. Лесокултурни дейности. Извършено беше на 48 дка ново залесяване с три отглеждания и попълване на две и тригодишните култури. Предвидените площи за залесяване бяха почистени от клони, вършина и други отпадъци от сечта. Бяха направени 1340 дупки за топола, 5490 площадки и 7500 л.м. тераси които бяха залесени с фиданки – топола, бял бор и цер. На площ от 137 дка беше проведено отглеждане на две и тригодишни култури.
От страна на РДГ София беше направена проверка на есенната инвентаризация, като резултатите от контролната инвентаризация потвърдиха отчетения от нас процент на прихващане на фиданките.
 
2. Ползване на дървесината
 
2.1 Ползване от местното население по тарифна такса на корен. Общо предвидени за сеч за 2011 година бяха 20 броя насаждения с общо количество дървесина – 3179 куб.м. /плътни/. От тях  бяха добити 2850 куб. м. /плътни/. Останалат за сеч дървесина ще се добие през 2012 г.
 
2.2. Промишлен дърводобив. Издадени са позволителни за сеч за 37 бр. насаждения с общо количество дървесина – 10 451 куб.м. /плътни/ дървесина. От тях са добити 7 455 куб.м., а останалите ще се добият през 2012 г.
Всички сечища са освидетелствани с констативни протоколи.
 
3. Опазване, защита и охрана
 
3.1. Опазване на горите от пожари
Изработихме оперативния план за борба с пожарите в ОП УОЗГ за 2011 година. Направихме инвентаризация на противопожарните депа, място за съхранение на инвентара, наличните предупредителни табели. Предоставиха се за подпис декларации за спзване на противопожарните изизсквания в горите от живещите в близост до общинския горски фонд, пчелари и др. събрани бяха списъците на доброволните гасачески групи по населени места. Проведе се инструктаж на гасаческите групи, отразени в протоколи. Опресниха се картите на движение на пожарната техника .
През обявения противопожарен сезон се провеждаха денонощни дежурства, съгласно утвърден график.
През цялата година се поставяха допълнителни табели с противопожарно съдържание.
Бяха направени нови минерализовани ивици в землището на с. Железница и подновени стари такива в землището на кв. Горна баня и с. Бистрица.    
За осигуряване на безаварийна работа и намаляване на пожаарната опасност, съвместно със ЕСО –МЕР „ София област” се извърши почистване на на просеката за далекопровод в отдел 511, землище Долни Лозен.
 
3.2. Защита на горите от болести и вредители
Преди започване на дейностите по залесяване през 2011 година всички млади култури бяха проверени за зимни повреди от дивеча и снега.
Изпълнихме указанията на РДГ София и Лесозащитна станция за провеждането на лесозацитните мероприятия през 2011 година съобразени с новия закон за горите.
След наш сигнал и извършена проверка изпълнихме предписанията на РДГ София по горите и Лесозащитна станция за извършване на санитарни сечи и голи за почистване на далекопровод в следните подотдели: 511- в; 263 – м, к; 638 – л. Санитарните сечи са в резултат на падналия дебел сняг през зимата на 2010-2011 г.
Забелязано е съхнене на културите на територията на  Природен парк Витоша за което са информирани  РДГ София, Лесозащитна станция, ръководството на ПП „ Витоша” и РИОСВ София за извършване на необходимите мероприятия. След съвмесна  проверка е одобрен План-извлечение за извършване на  санитарна сеч през 2012 г.
Постоянно се следи за здравословното състояние на горите собственост на Столична община
 
3.3. Охрана на горския фонд
Във връзка с приемането на новия Закон за горите през 2011 г. организирахме приемането на охраната на Общинския горски фонд от ДГС София. Приетият фонд, в размер на 5036,5 ха – в 44 землища, бе преразпределен в нови Охранителни участъци за зачисляване за охрана и опазване на горските стражари.
АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт