Проекти

Всички дейности са в горските територии собственост на Столична община и се извършват от ОП "Управление на общински земи и гори" съгласно одобрен Горскостопански план от 2019 г. и в съответствие със Закона за горите и другите подзаконови нормативни документи.

Проект "Новата Гора на София" 2 - с. Негован

Новата гора на София - Негован

Проект "Новата гора на София" 1 - кв. Суходол

Новата гора на София- кв. Суходол

АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт