Проекти

Всички дейности са в горските територии собственост на Столична община и се извършват от ОП "Управление на общински земи и гори" съгласно одобрен Лесоустройствен проект от 2009 г. и в съответствие със Закона за горите и другите подзаконови актове.

АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт